Category Archive for "Classroom"

Zero Impact Interactive Billboard 2

Jun 15 2016

Zero Impact Interactive Billboard 2 Zero Impact Interactive Billboard II คือชิ้นงานที่เป็นความร่วมมือของ ESIC Laboratory มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับนักออกแบบชาวญี่ปุ่น เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน Interactive Installation Art ในแนวคิด Zero Energy…

LED Dance Costume

Jun 15 2016

LED Dance Costume for Pichet Klunchun Dance Company หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ การได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติกับการทำงานในชีวิตจริง ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ห้องปฏบัติการณ์ Edutainment & Socio-Intecraction Computing หรือ ESIC Lab ซึ่งนำโดย…

In the midst of dream

Jun 15 2016

In the Midst of Dream เป็นผลงานจากนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในชั้นเรียน CPE 352 Interactive Computing ภายใต้การดูแลของ ดร.ปริยกร ปุสวิโร และ ทีมงาน ESIC Laboratory ที่นำเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับคำอธิษฐานมานำเสนอในมุมมองที่เป็นจริง ผสมผสานเทคนิคพิเศษที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินร่วมกับผลงาน…

Chairful

Jun 15 2016

เป็นผลงานจากนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในชั้นเรียน CPE 352 Interactive Computing ภายใต้การดูแลของ ดร.ปริยกร ปุสวิโร และ ทีมงาน ESIC Laboratory ชิ้นงานถูกจัดแสดงในงาน Thailand kingdom of light 2 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์…

FireFly

Jun 15 2016

  เป็นผลงานจากนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในชั้นเรียน CPE 352 Interactive Computing ภายใต้การดูแลของ ดร.ปริยกร ปุสวิโร และ ทีมงาน ESIC Laboratory ชิ้นงานถูกจัดแสดงในงาน Thailand kingdom of light 2 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2015 – 15 มกราคม 2016 โดยแนวคิดของชิ้นงานคือ “ปัจจุบัน คนเมืองมีโอกาสได้อยู่กับธรรมชาติน้อยลง ดังนั้นผลงานนี้จึงเป็นการดึงธรรมชาติเข้ามาสู่เมืองมากขึ้น ผ่านทุ่งต้นกกสีเขียวที่มาแทนสัญลักษณ์แห่งธรรมชาติ และในอีกแง่มุมหนึ่งสื่อถึงความสามัคคีของคนในชาติ…