Active Tunnel

June 15, 2016
pinzz

Active Tunnel

pic
Active Tunnel ถูกติดตั้งไว้ที่ทางเข้าห้องเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยชิ้นงานนี้ถูกพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดอุโมงค์แห่งความตื่นตัว เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการออกกำลังกายและสนุกกับ Billboard ขนาดใหญ่
ชิ้นงานนี้ ESIC Laboratory นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท Sensacell มาใช้งานเป็น Interactive Billboard โดยที่ทำการพัฒนาเกมส์ทั้งหมด 6 เกมส์ โดยในแต่ละเกมส์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสอดแทรกให้แก่ผู้เล่น เช่นการเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น